Nesmíření a neodpuštění nám klid do duše nepřinesou

Mladší syn si řekl: „Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!’ Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl: ‘Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem.’ Ale otec nařídil služebníkům: ‘Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy! Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!’ (srov. Lk 15, 18-24)

Patří k lidské přirozenosti, že potřebujeme žít ve vztazích. Někdy ale dojde k tomu, že i pevný, z vnějšího hlediska ničím neohrozitelný vztah se naruší tak, že se naše cesty rozejdou. Někdy vyřkneme i taková slova jako „už s tebou nechci mít nic společného“ a odejdeme.

Nesmíření a neodpuštění nám ale klid do duše nepřinesou. To jediné, co nám může přinést pokoj, je uzdravení vztahu. Chce to kus odvahy hledat cesty smíření, vrátit se a požádat o odpuštění. Rozhodnutí k návratu a uzdravení vzájemného vztahu nakonec přinesou své ovoce – i když mnohdy jindy a jinak, než bychom očekávali a chtěli. Někdy již dokonce ani není možné rozbitý vztah obnovit, ale je možné o smíření se pokusit…

Zatímco urovnávání mezilidských vztahů nemusí vždy probíhat přímočaře – druhá strana není hned naladěná na usmíření a možná si klade podmínky, smiřování s Bohem probíhá naštěstí jinak. Tak jako v podobenství o marnotratném synu otec se soucitem vybíhá naproti svému synovi, nenechá ho ani vyslovit zamýšlenou prosbu o odpuštění, obléká ho do slavnostních šatů, uspořádá velkolepou hostinu spojenou s velkou radostí, tak Bůh jedná s námi. Když se rozhodneme vrátit se k němu a žít v jeho blízkosti, také nás přijímá jako své děti a raduje se s námi. Tato Boží velkorysost nás pak může uschopnit k tomu, abychom i my byli velkorysí k našim bližním.

Období před Velikonocemi – postní doba je svým způsobem výjimečná.
Je to období, ve kterém jsme víc než kdy jindy
vyzýváni ke smíření.
Záleží jen na nás,
zda budeme chtít.

=

Novým plzeňským biskupem se stává mons. Tomáš Holub

Fotografie MONs. Tomáše HolubaVatikán. Jak dnes oznámil Svatý stolec, papež František přijal abdikaci plzeňského biskupa mons. Františka Radkovského z důvodu dovršení kanonického věku. Jeho nástupcem papež jmenoval mons. Tomáše Holuba, současného sekretáře České biskupské konference a děkana vyšehradské kapituly.

Mons. Holub se narodil roku 1967 v Červeném Kostelci. Vystudoval Katolickou teologickou fakultu UK v Praze a v roce 1993 byl v Hradci Králové vysvěcen na kněze biskupem Karlem Otčenáškem.

Jeho prvním působištěm byla Kutná Hora, poté po jedno desetiletí pracoval jako vojenský kaplan v Armádě České republiky. V letech 2007-2008 studoval na římské Lateránské univerzitě, kde obhájil doktorát z křesťanské etiky. Po návratu do vlasti byl ustanoven moderátorem kurie královéhradecké diecéze a vykonával službu tamního generálního vikáře. V roce 2011 nastoupil na ČBK.

Zdroj: RadioVaticana.cz

Setkání s MONs. J. Žákem 14. 1. 2016

Dne 14.1.2016 se v kostele v Holýšově konala mše za účasti generálního vikáře plzeňského biskupství MONs. Josefa Žáka. Po této mši se na faře v Holýšově konalo setkání farníků a občanů města s MONs. J. Žákem, bylo připraveno i malé občerstvení. Diskuze s generálním vikářem byla zahájena dvěma dotazy, první se týkal případného prodeje kostela, jak bylo zveřejněno, a druhý stížností na p. faráře Pelowského. K prvnímu dotazu poskytl MONs. J. Žák  podrobný výklad, zahrnující problematiku církevního majetku v rámci probíhajících restitucí, kdy mnohé nemovitosti potřebují nákladné opravy, ale biskupství na ně nemá dostatek prostředků, protože prostředky z restitucí nelze hned použít, ale je nutné je nejprve investovat, aby přinesly zisky také v budoucnosti, kdy už církev nebude od státu dostávat žádné příspěvky. Jednou z možností, jak řekl generální vikář, je převod církevního majetku, tedy i kostelů, na různé právnické, případně fyzické osoby, tedy i města. Důvodem je skutečnost, že tyto osoby mohou na opravy získat prostředky z dotačních titulů, zatímco církev z důvodů restitucí už nikoliv. V žádném případě, jak zdůraznil p. MONs. J. Žák církev kostely neprodává. Po živé diskuzi k této tématice generální vikář ještě podotkl, že i převody majetku (kostelů) mohou probíhat až po souhlasu farností a farníků. Řekl také, že mezi městem Holýšov a biskupstvím v Plzni už nějaká jednání proběhla, o nichž farníci neměli povědomí, což, jak uznal, nebylo v pořádku. K diskuzi se připojila radní pí Ondrašíková, zajímala se o možnosti, týkající se případné správy a oprav kostela v Holýšově. Panu generálnímu vikáři předala svoji mailovou adresu, na kterou jí  MONs. J. Žák zašle možnosti a zkušenosti s touto problematikou z jiných měst a obcí.

K dotazu na stížnost na p. faráře Pelowského bylo odpovězeno, že ji nepodal žádný občan z Holýšova.

V další diskuzi p. Kubica zdůraznil nutnost vytvořit silnou a jednotnou farní rodinu, která bude o všech problémech otevřeně a věcně mluvit a bude biskupství a dalším subjektům silným partnerem.

Zapsala Hana Kristková

18.1.2016

 

 

Srdečně vás zveme na mši

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY NA ČTVRTEK 14. LEDNA 2016 17:00 HOD.

 MŠE SV. ZA PŘÍTOMNOSTI

MONs. JOSEFA ŽÁKA

Generálního vikáře Plzeňské diecéze

Po mši BUDE setkání (buď na faře nebo v kostele), NA KTERÉM P. JOSEF ŽÁK PŘEDNESE NÁVRH BIP NA DALŠÍ FUNGOVÁNÍ FARNOSTI A TAKÉ NÁVRH O PŘÍPADNÉM PRODEJI NAŠEHO KOSTELA.

K DANÝM NÁVRHŮM PAK BUDE DISKUSE.

ŽÁDÁME VŠECHNY, AŤ VĚŘÍCÍ, ČI NEVĚŘÍCÍ, KTERÝM NENÍ LHOSTEJNÝ OSUD HOLÝŠOVSKÉHO KOSTELA A FARNOSTI,

ABY SE DOSTAVILI V HOJNÉM POČTU.

 DĚKUJEME VĚŘÍCÍ

 

 

Poděkování

Vážení a milí přátelé a spoluobčané města Holýšova,

 

za věřící v Holýšově chci touto cestou poděkovat všem, ať už velkým nebo malým – prostě všem, kteří se podíleli na zdobení vánočního stromečku ve vestibulu holýšovského kostela. Tak krásně ozdobený, jako byl tentokrát ještě nebyl (viz obrázek). doufám, že i v letošním roce tomu bude alespoň stejně tak.

Také děkuji všem, kteří nám v minulém roce zanechali svoji přízeň a jakýmkoliv způsobem byli našemu kostelu nápomocni a věřím, že tomu bude i nadále.

jak jste si asi již všimli, tak po dlouhé odmlce se v pátek 27. listopadu 2015 opět rozezněli zvony na zvonici ve věži kostela sv. petra a pavla v Holýšově.

Jsou tam umístěny dva zvony – ten větší z r. 1743 s nápisem „Benedictus Domini Nomen“ (volný překlad – „Buď požehnáno jméno Páně“), tento zvon zvoní vždy v poledne a v 18:00 hod.

Druhý menší z r. 1921 má tři jména: Suzane, Roberto a Filipo. Tento zvon zvoní vždy s velkým před boVánoční stromečekhoslužbami.

Přeji vám všem do r. 2016 vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, pohody, … a Božího požehnání.

 

Za kostel sv. Petra a Pavla v Holýšově Honza Jung